Referat fra bestyrelsesmøde 31. august 2006.

 

 

Mødet blev afholdt hos Kim Baundal.

 

Deltagere: Kim, Bent, Ole, Max og Thor.

 

 

Følgende blev vedtaget:

 

Vores slagtning af kreaturerne vil foregå på samme måde som sidste år. Vi har modtaget accept fra fødevarestyrelsen at dette er accepteret, forudsat at gældende regler og retningslinier ellers overholdes.

 

Forslag fra Roskilde Kommune vedrørende udvidelse af vores område, kan vi af økonomiske grunde ikke imødekomme. Vi er interesseret, men vores økonomi kan ikke bære de økonomiske krav der er til bl.a. indhegning. Vi afventer derfor et eventuelt nyt udspil fra kommunen.

 

Thor laver spørgeskema til alle medlemmerne, hvor man kan tilkendegive om man har specielle ønsker om det kød vi hver især skal have. Bl.a. ønskes besked om indmad som lever m.m. Ikke alle ønsker kan imødekommes, men vi gør et forsøg.

 

Slagtningen skal foregå inden 15. november og der er nedsat et ”slagterudvalg” som skal bistå slagteren, ud fra de krav som han stiller. Slagterudvalget er Bent, Hans og Kim og de har samtidig bemyndigelse til at udpege medhjælpere, hvis dette skulle blive nødvendigt.

 

Max kontakter forskellige slagtere vedrørende priser, betingelser m.m.

 

Et kommende ”hegnsudvalg” vælges på næste generalforsamling.

 

Generalforsamling vil foregå i marts måned 2007, og vi påtænker at lave en hyggeaften i forlængelse af generalforsamlingen.

 

Vi vil udsende interesse skema vedrørende medlemmer for 2007. Der er flere på venteliste, og nogle som har vist interesse, så vi udsender information i god tid inden generalforsamlingen.

 

 

Med venlig hilsen fra referent

 

Ole Rasmussen